آموزش سامانه ها


آموزش بهره برداری از سامانه های موجود در دانشگاه به صورت مشروح

ایمیل دانشگاهی


جهت دریافت پست الکترونیک دانشگاهی از این بخش اقدام نمایید.

ارسال تیکت


این سامانه به منظور پاسخگویی آنلاین و سریع به دانشجویان راه اندازی گردید.

با ما در ارتباط با شید //

 

با ما در ارتباط با شید //